Wednesday, May 13, 2009

Statistik : Ujian Mann-Whitney U

Ujian ini biasa digunakan dalam kajian bukan eksperimental, terutamanya dalam kajian tinjauan bagi membandingkan persepsi,pendapat atau tahap persetujuan antara dua kumpulan sampel bebas berkenaan sesuatu isu, peristiwa, fenomena dsb. Ia kadang-kadang juga digunakan bagi menganalisis data kajian eksperimental, terutamanya bagi membandingkan suatu variabel bersandar antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan, apabila data kajiannya tidak memenuhi syarat ujian -t untuk sampel-sampel bebas, di mana data kajian merupakan data skala selang atau nisbah tidak bertaburan normal.
Dalam kajian yang menggunakan ujian mann-whitney U sebagai ujian statistik, variabel dalam kajian terdiri drp :
Variabel bebas - dua kategori yang bebas seperti jantina ( l/p) , pengkhususan akademik ( sains/sastera

Variabel Bersandar- disusun secara pangkatan, misalnya tahap kesesuaian (bermula dari tahap Sangat Tidak Sesuai hingga Sangat Sesuai menggunakan skala ordinal.

Pada kebiasaannya, data mentah iaitu skor skala ordinal yang dikumpul terus daripada responden tidak dipamerkan dalam laporan kajian, maka graf BOXPLOT akan digunakan bagi menunjukkan perbezaan antara kedua-dua kumpulan responden selepas analisis ujian mann-whitney U melalui program SPSS

(dipetik daripada Asas Statistik Penyelidikan, Buku 3 Chua Yan Piaw) McGraw Hill Education

No comments: